Regionalny oddział w Łodzi

Działalność oddziału

Komisje

Komisje regionalne tworzone są w celu:

 • doskonalenia umiejętności zawodowych biegłych rewidentów,
 • integrowania łódzkiego środowiska zawodowego,
 • formułowanie i komunikowanie opinii łódzkiego środowiska w odniesieniu do zmian prawa gospodarczego,
 • wskazywanie biegłych rewidentów do odznaczeń i medali.

Obecnie, w VII kadencji, przy Regionalnej Radzie Biegłych Rewidentów działają komisje:

 • Komisja Szkoleniowa
 • Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych
 • Komisja ds. integracji środowiska
 • Komisja ds. odznak i medali KIBR
 • Komisja ds opiniowania aktów prawnych
 • Komisja ds. wizerunku biegłego rewidenta 

Komisja Szkoleniowa

Zgodnie z  § 26, ust. 6 p 2. Statutu PIBR Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi powołała 21 września 2015 r, Komisję Szkoleniową w składzie:

 • Ewa Stopczyńska
 • Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos
 • Anna Makal
 • Małgorzata Wołosz
 • Anna Mierzejewska

Celem pracy Komisji jest realizowanie funkcji doradczo – konsultacyjnych na rzecz Regionalnej Rady w zakresie działalności szkoleniowej realizowanych przez Oddział.

Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych

Zgodnie z § 26 pkt 6 ust. 2 Statutu PIBR Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi 05 września 2016 roku powołała Komisję ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych, w składzie:

 • Janina Chmielewska – przewodniczący
 • Agnieszka Kryśkiewicz – Burnos - członek
 • Anna Stasiak – członek
 • Marianna Bednarek – członek
 • Bogdan Grecki – członek

Celem działalności Komisji jest udzielanie pomocy niematerialnej biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych z:

 • z innymi biegłymi rewidentami,
 • z podmiotami audytorskimi.

Komisja ds. integracji środowiska

Zgodnie z § 26 pkt 6 ust. 2 Statutu PIBR Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi 21 wrzesnia 2015 roku powołala Komisję ds. integracji środowiska, w składzie:

 • Małgorzata Wolosz - przewodnicząca
 • Krystyna Kubicka - czlonek
 • Piotr Bujnowicz - czlonek
 • Janina Chmielewska - członek
 • Beata Staniewska - członek
 • Krzysztof Wesołowski - członek

Celem pracy Komisji jest określenie i organizowanie imprez dla środowiska biegłych rewidentów, które mają spowodować:

 • integrację środowiska biegłych;
 • integrację środowiska biegłych z innymi zawodami z którymi biegli współpracują (m. in. doradcami podatkowymi, prawnikami, księgowymi itp.).

Komisja ds. odznak i medali PIBR

Zgodnie z  § 26, ust. 6 p 2. Statutu PIBR i postanowieniami KRBR nr 161/24/2013 z 15 stycznia 2013 r i nr 206/29/2013 z 4 czerwca 2013 r. Regionalna Rada Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi powołała 21 września 2015 r. Komisję ds. odznak i medali PIBR w składzie:

 • Barbara Kumor - przewodnicząca
 • Jadwiga Architekt - czlonek
 • Wiesława Kabat - członek
 • Anna Jatczak - czlonek

Celem pracy Komisji jest:

 • wskazanie kandydatów do odznak i medali PIBR spośród biegłych rewidentów Regionalnego Oddziału,
 • przygotowanie wniosków do Kapituły Odznaczeń KIBR o rekomendację przyznania medalu KIBR,
 • przygotowanie wniosków do KRBR o przyznanie odznaki KIBR,
 • opracowanie projektu zmian do Regulaminu przyznawania medali i odznak KIBR

Komisja ds. opiniowania aktów prawnych

Zgodnie z  § 26, ust. 6 p 2. Statutu PIBR Regionalna Rada Oddziału PIBR w Łodzi , 21 września 2015 r.  powołała Komisję ds. opiniowania aktów prawnych w składzie:

 • Małgorzata Wojtczak – przewodnicząca
 • Janusz Czyż  – z-ca przewodniczącej
 • Barbara Cwanek – Łasecka – członek
 • Bogusława Kielan – Kuźnicka – członek
 • Agnieszka Kryśkiewicz- Burnos          – członek
 • Tomasz Pietrzak - członek

Celem pracy Komisji jest realizacja funkcji konsultacyjnych, opiniodawczych, a także doradczych na rzecz Regionalnej Rady BR poprzez analizowanie i opiniowanie dokumentów otrzymywanych z PIBR, a obejmujących projekty i dokumenty dyskusyjne w zakresie:

 • zmian regulacji związanych z rewizją finansową i zawodem biegłego rewidenta,
 • standardów rewizji finansowej oraz innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów,
 • zasad etyki zawodowej,
 • innych regulacji wpływających na warunki wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce i na świecie.

 

Komisja ds. wizerunku biegłego rewidenta

Zgodnie z  § 26, ust. 6 p 2. Statutu PIBR Regionalna Rada Oddziału PIBR w Łodzi 21 września 2015 r. powołała Komisję ds. wizerunku biegłego rewidenta w składzie:

 • Anna Stasiak - przewodnicząca
 • Agnieszka Racińska  - z-ca przewodniczącej
 • Beata Staniewska  - sekretarz
 • Renata Agacińska  - członek
 • Olga Gricuk  - członek

Celem pracy Komisji jest podjęcie działań:

 • z zakresu komunikacji z biegłymi rewidentami i organizacjami innymi niż biegli rewidenci poprzez: media (prasa.tv, radio), faceobook, stronę internetową,
 • mających na celu organizację spotkań o charakterze wizerunkowym takich jak warsztaty, seminaria i inne,
 • prowadzenia akcji wizerunkowych w miejscach spotkań poprzez rozdawanie gadżetów takich jak: ulotki, foldery, kubki, długopisy, notatniki, koszulki, banery, i inne,
 • prowadzenia akcji wizerunkowych w miejscach spotkań poprzez: wystawianie banerów z logo PIBR oraz działań z punkt. 3,
 • promowania wśród biegłych rewidentów logotypu PIBR,
 • dotyczących budowy wizerunku biegłego rewidenta jako profesjonalnego doradcy biznesu.
 • działania Komisji skierowane będą do przedsiębiorców, biegłych rewidentów, studentów, nauczycieli, samorządów terytorialnych, samorządów zawodowych, innych grup i osób fizycznych.Logo PIBR Przejdź do strony PIBR