Regionalny oddział w Łodzi

ZMIANA W ZAKRESIE USŁUG KWALIFIKOWANYCH - GTU_12

4 sierpnia 2021 r.

Koleżanki i Koledzy,

UWAGA!

Z dniem 1 lipca 2021r. zmianie uległ zakres usług kwalifikowanych do oznaczenia kodem GTU_12!

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).

Efektem tych prac są liczne zmiany na wielu obszarach ewidencji JPK_V7 ze skutkiem od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r.

Jedną z nich są modyfikacje towarów i usług w odniesieniu do poszczególnych kodów „GTU” –
w szczególności GTU_12 – polegające na poszerzeniu zakresu usług oznaczanych tym kodem i objęcie obowiązkiem oznaczania kodem GTU_12 usług badania sprawozdań finansowych i innych z zakresu audytu finansowego.

Kody GTU w przypadku świadczenia określonych usług:

Kod

BYŁO do 30.06.2021 r.

JEST od 1.07.2021 r.

Oznaczenie właściwe dla świadczenia usług

GTU_12

o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5) 

Przypominamy!

Kody „GTU” od 1 do 13 są to oznaczenia dotyczące transakcji sprzedaży tylko określonych towarów lub usług. Podatnik jest zobligowany do ich stosowania, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i sprzedaje określone towary lub usługi – objęte kodami „GTU”.

Kody „GTU” podatnik przypisuje przy rejestracji (księgowaniu) w ewidencji JPK_V7 faktur sprzedaży.

Oznaczenia „GTU” podatnik użyje także wtedy, gdy choćby jeden towar lub usługa dotyczy jednego             z kodów „GTU” a reszta nie dotyczy albo gdy na fakturze występuje kilka rodzajów towarów lub usług odnoszących się do kilku oznaczeń „GTU”.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR