Regionalny oddział w Łodzi

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Kontrola jakości zleceń zgodnie z Krajowym Standardem Zarządzania Jakością 2 - samokształcenie on-line

Data: 30 stycznia 2023 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 100.00

cena dla BR RO Łódź

Kontrola jakości zleceń zgodnie z Krajowym Standardem Zarządzania Jakością 2 - samokształcenie on-line

Data: 30 stycznia 2023 r.
Prowadzący: Krzysztof Burnos
Cena: 200.00

cena dla pozostałych osób

Informacje dodatkowe

Prosimy o wypełnienie  formularza.

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji z Regionalnego Oddziału PIBR w Łodzi na wskazanego maila.

Opłaty należy dokonać na konto:
ING Bank Śląski 
46 1050 1461 1000 0022 0081 9973

Liczba miejsc ograniczona.

Tylko uregulowanie należności gwarantuje udział w szkoleniu.
W przypadku rezygnacji, należy ją złożyć w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w szkoleniu w wys. 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z danymi w formularzu.
RO zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
Ze względów organizacyjnych, w przypadku zgłoszenia udziału w kursie na 10 dni przed szkoleniem, istnieje ryzyko, że uczestnik nie otrzyma materiałów w dniu szkolenia. Organizator poinformuje niezwłocznie o możliwości odbioru materiałów.

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa), e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Jednocześnie informujemy, iż został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (,,IOD”), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl.
Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszego formularza w celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych wydarzeniach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe gromadzone w celu zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zbyt późnego odstąpienia od umowy, przy czym prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako dochodzenie roszczeń powstałych w związku z zawartą umową o przeprowadzenie szkolenia.
Dane podane w  celu przesyłania informacji o organizowanych przez PIBR szkoleniach, eventach oraz innych wydarzeniach drogą elektroniczną będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody podmiotu danych. W przypadku przystąpienia do szkolenia dane osobowe będą przetwarzane do czasu odbycia się przedmiotowego szkolenia, a także po jego zakończeniu w przypadku odpłatnego szkolenia przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający z ustawy o rachunkowości. Dodatkowo w przypadku gdy uczestnik szkolenia jest biegłym rewidentem dane o odbytym szkoleniu będą przetwarzane w celu udokumentowania odbycia obowiązkowego szkolenia biegłych rewidentów, wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach oraz aktów wykonawczych. Dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową o przeprowadzenie szkolenia będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku ich spłaty przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrachunkowego wynikający z ustawy o rachunkowości.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażania) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o  szkoleniach jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chce Pan/Pani otrzymywać przedmiotowe informacje. Podanie danych w formularzu w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia ww umowy. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom PIBR, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

 

 

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR