Regionalny oddział w Łodzi

Działalność oddziału

Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi realizuje wymienione cele i zadania:

  • organizując spotkania środowiskowe, konferencje i seminaria połączone z prelekcjami i dyskusją;
  • umożliwiając uczestniczenie w obligatoryjnym doskonaleniu wiedzy biegłych rewidentów w tematyce ustalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
  • zapewniając możliwość korzystania z biblioteki-czytelni oraz konsultacji indywidualnych;
  • włączając się do organizacji zbiorowych wyjazdów delegatów na krajowe zjazdy oraz konferencje i spotkania biegłych rewidentów odbywające się poza Łodzią.

W zakresie integracji środowiska, oprócz wymienionych akcji o charakterze szkoleniowym, które same w sobie zawierają elementy integrujące, Oddział opracowuje i wydaje w okresach półrocznych Biuletyn Informacyjny, w którym przedstawiana jest działalność Regionalnej Rady, poruszane problemy biegłych rewidentów, a także dane dotyczące przychodów, kosztów i stanu liczebnego biegłych w naszym Oddziale. Biuletyn Informacyjny przygotowywany i wysyłany jest w okresach marzec-kwiecień oraz wrzesień-październik do biegłych rewidentów przynależnych do Regionalnego Oddziału w Łodzi, w liczbie ok. 600 egzemplarzy. Oprócz czynnika informacyjnego Biuletyn stanowi element więzi organizacyjnej docierający do wszystkich biegłych naszego Oddziału, którym stwarza się możliwość przekazywania uwag i wniosków odnoszących się do Oddziału, Regionalnej Rady i Komisji Rewizyjnej.

Swoista i poważna rola integrująca środowisko biegłych rewidentów spełnia Sekretariat Regionalnego Oddziału, powołany do prowadzenia prac administracyjno – biurowych, utrzymujący kontakt z biegłymi w zakresie udzielania wyjaśnień w sprawach statutowo-organizacyjnych, pośrednicząc często między biegłymi rewidentami a Biurem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Sekretariat bierze czynny udział w organizacji spotkań środowiskowych, konferencji, seminariów oraz Walnych Zgromadzeń Oddziału.

Mając na uwadze deklaracje o współpracy władz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Regionalny Oddział PIBR utrzymuje kontakty z Oddziałem Okręgowym w Łodzi SKwP.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR