Regionalny oddział w Łodzi

NKZBR - propozycje zmian do statutu i podstawowych zasad gospodarki finansowej

16 lutego 2018 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

w związku z Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Biegłych Rewidentów, który zaplanowano na 18-19 czerwca 2018 r. i uchwałą określającą cel zjazdu - dostosowanie statutu i podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do stanu prawnego po wejściu w życie  ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) - zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji zmian do obu dokumentów.

 

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/870,Nadzwyczajny-Krajowy-Zjazd-Bieglych-Rewidentow-zwolany-na-czerwiec

 

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 u.o.b.r. uchwala podstawowe zasady gospodarki finansowej, a zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 45 u.o.b.r. uchwala statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, przy czym zakres kompetencji ustanowionej przez prawodawcę sprowadza się do możliwości określenia w statucie:

  1. trybu tworzenia, zakresu działania oraz struktury organizacyjnej, w tym funkcjonowanie Regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  2. trybu działania oraz sposobu finansowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  3. sposobu składania oświadczeń woli w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie nieuregulowanym w u.o.b.r.

 

W przypadku uwag do statutu proszę o zgłaszanie tych, które są konieczne w kontekście dotychczasowego funkcjonowania regionalnych oddziałów PIBR, ich pozycji ustrojowej oraz struktury organizacyjnej. Dotyczy to m. in. zadań wykonywanych przez prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajową Radę Biegłych Rewidentów, organy regionalnych oddziałów, zwłaszcza Regionalne Rady Biegłych Rewidentów oraz ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień kierujących nimi prezesów.

Zmiany należy zgłaszać do biura Oddziału biuro@lodz.kibr.pl

na załączonych poniżej szablonach do dnia 6 marca 2018 r.

 

W przypadku zgłaszania uwag do obu dokumentów, prosimy o zwrócenie uwagi na spójność propozycji.

 

Prezes Regionalnej Rady Oddziału PIBR w Łodzi

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

PROPOZYCJA ZMIAN  DO STATUTU

PROPOZYCJA ZMIAN DO ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR